Zapytanie o cenę na „Usługę remontu elewacji, dachu i obróbek blacharskich budynku byłej kotłowni przy ul. Zawadzkiego 12 w Sejnach”

 1. Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sejnach przy ul. Wojska Polskiego 60A.
 2. Przedmiot zamówienia: Remont elewacji, dachu wraz z naprawą i odświeżeniem obróbek dekarskich w budynku byłej kotłowni przy ul. Zawadzkiego 12 w Sejnach.
 3. Termin wykonania zamówienia: do 30.09.2024r.
 4. Zakres robót:
  1. Podpisanie stosownej umowy na wykonanie zadania;
  2. Przejęcie terenu budowy od zamawiającego;
  3. Wykonanie następujących robót zgodnie z załączonym przedmiarem – docieplenie ścian, malowanie daszków, naprawa obróbek blacharskich, naprawa kominów, zabezpieczenie wentylacji, inne roboty dodatkowe w zakresie zleconym przez inspektora nadzoru;
  4. Zgłoszenie inwestorowi zakończenia robót;
  5. Przekazanie wykonanych robót i terenu przyległego.
 5. Oferta powinna zawierać: Wartość robót wraz z kalkulacją końcowej ceny netto i brutto (23% VAT) lub kosztorys robót.
 6. Ofertę podpisaną przez osobę upoważnioną/właściciela firmy można składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Usługa remontu elewacji, dachu i obróbek blacharskich budynku byłej kotłowni przy ul. Zawadzkiego 12 w Sejnach” w biurze spółdzielni do dnia 27 czerwca 2024r. do godz. 14.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 czerwca 2024r. o godz. 8.30.
 7. Przed złożeniem oferty zalecana jest wizja lokalna i pomiary z natury oraz zapoznanie się z dokumentacją techniczną budynku.
 8. Szczegółowych informacji udziela inspektor Pan Damian Turowicz – Tel. 739162087.
 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta lub unieważnienia procedury bez podania przyczyn. Oferty nie będą zwracane.
Scroll to Top