PRZETARG NIEOGRANICZONY NA „ROZBIÓRKĘ ŚCIANY GR. 18 CM W BUDYNKU WIELORODZINNYM MIESZKALNYM W SEJNACH PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 19B W SEJNACH”

 1. Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sejnach przy ul. Wojska Polskiego 60A
 2. Forma przetargu: przetarg nieograniczony.
 3. Przedmiot zamówienia: Rozbiórka drewnianej konstrukcji podpierającej ściany, rozbiórka ściany z betonu komórkowego i zastąpienie styropianem na pow. ok. 100mkw.
 4. Termin wykonania zamówienia: do 30.09.2024r.
 5. Zakres robót:
  1. Podpisanie stosownej umowy na wykonanie zadania wraz z ustanowieniem kierownika budowy;
  2. Przejęcie terenu budowy od zamawiającego;
  3. Wykonanie następujących robót – roboty rozbiórkowe konstrukcji drewnianej, usunięcie betonu komórkowego o gr. 18 cm, zastąpienie styropianem o gr. 20 cm (EPS 100 o lambda = 0,031 W/m2K) w technologii lekko mokrej, wykończenie ściany tynkiem silikonowym metodą lekko mokrą, inne roboty dodatkowe w zakresie zleconym przez inspektora nadzoru;
  4. Zgłoszenie inwestorowi zakończenia robót przez kierownika budowy;
  5. Przekazanie wykonanych robót i terenu przyległego.
 6. Oferta powinna zawierać: Wartość robót wraz z kalkulacją, końcową cenę netto i brutto (z 8% VAT) lub załącznik w postaci kosztorysu robót.
 7. Przedmiar robót jest do wglądu w siedzibie zamawiającego po uprzednim skontaktowaniu się z Prezesem Zarządu.
 8. Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Rozbiórka ściany gr. 18cm w budynku wielorodzinnym mieszkalnym w Sejnach przy ul. Wojska Polskiego 19B w Sejnach’’ w biurze spółdzielni do dnia 29 stycznia 2024r. w godz. 7.00-15.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 stycznia 2024r. o godz. 10.30.
 9. Przed złożeniem oferty zalecana jest wizja lokalna i pomiary z natury oraz zapoznanie się z dokumentacją techniczną dot. termomodernizacji budynku.

Szczegółowych informacji udziela Prezes Zarządu – Tel. 693140100.

      10. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Oferty nie będą zwracane.

18.01.2024r.                                                                         Zarząd

Scroll to Top