PRZETARG NIEOGRANICZONY NA „PRZEBUDOWĘ UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO OSIEDLA I ROZBIÓRKĘ WIATY PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO W SEJNACH”

 1. Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sejnach przy ul. Wojska Polskiego 60A
 2. Forma przetargu: przetarg nieograniczony.
 3. Przedmiot zamówienia: Przebudowa ciągów pieszo-jezdnych, budowa miejsc parkingowych, zagospodarowanie terenów zielonych, wymiana nawierzchni, oznakowanie pionowe i poziome oraz rozbiórka wiaty na terenie przy ul. Wojska Polskiego w Sejnach.
 4. Termin wykonania zamówienia: do 30.09.2024r.
 5. Zakres robót:
  1. Podpisanie stosownej umowy na wykonanie zadania wraz z ustanowieniem kierownika budowy;
  2. Przejęcie terenu budowy od zamawiającego;
  3. Wykonanie następujących robót – roboty rozbiórkowe starych nawierzchni, miejscowa wymiana gruntu, roboty przy budowie krawężników drogowych i obrzeżach trawnikowych, roboty przy budowie nawierzchni dróg dojazdowych i przy budowie nawierzchni parkingów oraz chodników, zagospodarowanie przyległych terenów zielonych, budowa dwóch miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych, rozebranie wiaty stalowej, inne roboty dodatkowe w zakresie zleconym przez inspektora nadzoru;
  4. Zgłoszenie inwestorowi zakończenia robót przez kierownika budowy;
  5. Przekazanie wykonanych robót i terenu przyległego.
 6. Oferta powinna zawierać: Wartość robót wraz z kalkulacją, końcową cenę netto i brutto (z 23% VAT) lub załącznik w postaci kosztorysu robót.
 7. Przedmiar robót jest do wglądu w siedzibie zamawiającego po uprzednim skontaktowaniu się z Prezesem Zarządu.
 8. Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Przebudowa układu komunikacyjnego osiedla i rozbiórka wiaty przy ul. Wojska Polskiego w Sejnach” w biurze spółdzielni do dnia 29 stycznia 2024r. w godz. 7.00-15.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 stycznia 2024r. o godz. 11.00.
 9. Przed złożeniem oferty zalecana jest wizja lokalna i pomiary z natury oraz zapoznanie się z dokumentacją techniczną dot. termomodernizacji budynku.

            Szczegółowych informacji udziela Prezes Zarządu – Tel. 693140100.

       10. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Oferty nie będą zwracane.

Scroll to Top