PRZETARG NIEOGRANICZONY NA „DOCIEPLENIE W MIEJSCU DYLATACJI BUDYNKU PRZY UL. EMILII PLATER 8 W SEJNACH”

 1. Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sejnach przy ul. Wojska Polskiego 60A
 2. Forma przetargu: przetarg nieograniczony.
 3. Przedmiot zamówienia: Docieplenie dylatacji styropianem gr. 14cm i wykonanie wyprawy tynkarskiej w budynku przy ul. Emilii Plater 8 w Sejnach.
 4. Termin wykonania zamówienia: do 30.09.2024r.
 5. Zakres robót:
  1. Podpisanie stosownej umowy na wykonanie zadania wraz z ustanowieniem kierownika budowy;
  2. Przejęcie terenu budowy od zamawiającego;
  3. Wykonanie następujących robót – docieplenie dylatacji styropianem o gr. 14 cm, wykonanie wyprawy tynkarskiej cienkowarstwowej w kolorze jasnoszarym, metodoą lekko mokrą systemu cerosil (lub innego adekwatnego), inne roboty dodatkowe w zakresie zleconym przez inspektora nadzoru;
  4. Zgłoszenie inwestorowi zakończenia robót przez kierownika budowy;
  5. Przekazanie wykonanych robót i terenu przyległego.
 6. Oferta powinna zawierać: Wartość robót wraz z kalkulacją, końcową cenę netto i brutto (z 8% VAT) lub załącznik w postaci kosztorysu robót.
 7. Przedmiaru robót należy dokonać po wizji lokalnej i pomiarów z natury.
 8. Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Docieplenie w miejscu dylatacji budynku przy ul. Emilii Plater 8 w Sejnach w biurze spółdzielni do dnia 29 stycznia 2024r. w godz. 7.00-15.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 stycznia 2024r. o godz. 12.00.

          Szczegółowych informacji udziela Prezes Zarządu – Tel. 693140100.

        9. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Oferty nie będą zwracane.

12.01.2024r.                                                                                     Zarząd

Scroll to Top